Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Lisettes LesLokaal

 

1 Definities

1.1 Lisettes LesLokaal: Lisettes LesLokaal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70775117.

1.2 Contractant:​ Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Lisettes LesLokaal een overeenkomst sluit in de regel: ouders/verzorgers van leerling of de leerling zelf. Maar dit kan ook een school/opleiding of instelling zijn.

1.3 Leerling:​ Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Lisettes LesLokaal wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant ook dezelfde kunnen zijn).

1.4 Docent: ​Degene die namens Lisettes LesLokaal de bijlessen, huiswerkbegeleiding en/of examentraining verzorgt.

1.5 Overeenkomst:​ Iedere overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Lisettes LesLokaal en Contractant tot stand komt.

1.6 Totstandkoming van de overeenkomst:​ De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bevestigd door ondertekening van de opdrachtbevestiging en daarmee de algemene voorwaarden van Lisettes LesLokaal. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.

1.7 Tarieven:​ Dit zijn de prijzen vermeld op www.lisettesleslokaal.nl op het moment van totstandkoming van de overeenkomst voor de diverse door Lisettes LesLokaal aangeboden diensten. Op de tarieven is geen B.T.W. verschuldigd.

1.8 De duur van de overeenkomst:​ Contractant kan ten alle tijden de overeenkomst wijzigen of opzeggen. Deze wijziging of opzegging gaat per de eerste dag van de opvolgende kalendermaand van kracht. De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd.

 

2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lisettes LesLokaal en Contractant, tenzij hier onderling schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

2.2 Door inschrijving geeft Contractant aan de Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens geschreven voor en van toepassing op medewerkers van Lisettes LesLokaal.

2.4 Mocht één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gewijzigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

2.5 Indien in een casus een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet volledige duidelijkheid en oplossing verschaffen, dient in de geest van deze Algemene Voorwaarden gehandeld te worden.

2.6 Indien een casus door geen enkel artikel in deze Algemene Voorwaarden gedekt wordt, dient in de geest van deze Algemene Voorwaarden geoordeeld en gehandeld te worden.

2.7 Mocht Lisettes LesLokaal in een gegeven situatie kiezen voor een minder strikte benadering van een onderdeel van de Algemene Voorwaarden, dan leidt dit niet tot de verplichting tot dezelfde houding in andere gevallen of tot verlies van het recht de Algemene Voorwaarden strikt toe te passen.

 

3 Start bijles

3.1 Wanneer de opdrachtbevestiging via de website, per e­mail of per post bevestigd is, zal Lisettes LesLokaal de inschrijving voltooien.

3.1.1 In de regel is dit binnen enkele werkdagen geregeld.

 

4 Start huiswerkbegeleiding

4.1 Wanneer de opdrachtbevestiging via de website, per e­mail, per post of tijdens de intake bevestigd is, zal Lisettes LesLokaal de inschrijving voltooien en kan de leerling op de afgesproken dag(en) en tijd starten.

4.1.1 In de regel is dit binnen enkele werkdagen geregeld.

 

5 Geheimhouding

5.1 Persoonsgegevens worden door Lisettes LesLokaal zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Lisettes LesLokaal. Tenzij Contractant hier bezwaar tegen maakt, zijn de onderwijsgegevens ook inzichtelijk voor de mentor of vakdocent op de school van de leerling.

5.2 Contractant en/of leerling hebben ten alle tijden recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

5.3 Door leerling, van boven de 16 jaar, in vertrouwen aan Lisettes LesLokaal ter beschikking gestelde informatie is, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of Contractant, of andere betrokkenen.

5.3.1 Uitzonderingen op 5.3 zijn; wanneer Lisettes LesLokaal het tegen het belang van de leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of andere, in het geding komen. Lisettes LesLokaal behoudt zich het recht voor dit ten allen tijden te beoordelen.

 

6 Eigendommen van Lisettes LesLokaal

6.1 Alle door Lisettes LesLokaal geleverde (les)materialen, agenda('s), plandocumenten, huiswerkopdrachten, ed. blijven auteursrechtelijk eigendom van Lisettes LesLokaal.

6.2 Vermenigvuldiging en verspreiding van de in 6.1 genoemde materialen is alleen toegestaan wanneer Lisettes LesLokaal hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

 

Aansprakelijkheid

7.1 Voor de begeleiding en alles wat daar bij komt kijken is Lisettes LesLokaal volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Lisettes LesLokaal hiervoor, en als gevolg hiervan het niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

7.2 Lisettes LesLokaal zal redelijkerwijs zijn uiterste best doen zich in te zetten voor de leerling.

7.3 Lisettes LesLokaal biedt geen garantie voor te behalen (studie)resultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

7.4 In geval van overmacht van Lisettes LesLokaal kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Lisettes LesLokaal is hiervoor niet aansprakelijk.

7.5 Lisettes LesLokaal is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de Leerling tijdens het bezoek.

 

8 Omgangsregels

8.1 De leerling houdt zich aan de algemeen geldende omgangsregels.

8.2 De leerling kan geschorst worden indien de leerling zich niet houdt aan de gedragscode van Lisettes LesLokaal, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt. Dit ter beoordeling van Lisettes LesLokaal, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de leerling.

8.2.1 In geval van schorsing worden de kosten van de door de leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de in artikel 1.8 van de definities omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.

 

9 Financiële afspraken

9.1 Lisettes LesLokaal en Contractant bepalen onderling het minimaal vast aantal uren per maand voor de afgenomen dienst.

9.1.1 De minimale maandelijkse afname wordt overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

9.1.2 De minimaal ingekochte uren dienen afgenomen te worden.

9.1.3 Indien het vaste uren aantal door omstandigheden als ziekte, vakantie en dergelijke niet wordt gehaald, kunnen de uren eenmalig in overleg met de Docent, meegenomen worden naar de opvolgende maand.

9.1.4 Worden de gemiste uren van de voorgaande maand niet de opvolgende maand ingehaald dan gaan deze verloren. Bijvoorbeeld: Er wordt 8 uur per maand ingekocht. Wanneer er hiervan in januari maar 6 uur gebruikt wordt zijn er dus 2 uur 'over'. Contractant heeft dus recht op 10 uur in februari. Wanneer er in februari alleen de gebruikelijke 8 uur wordt afgenomen dan komen de 2 uur van januari te vervallen.

9.1.5 Er vindt geen restitutie plaats indien er begeleidingsmomenten, conform afgesproken in 8.1, zijn komen te vervallen.

9.2 Indien de totale reistijd van de Docent minder dan één uur bedraagt, worden er geen reiskosten berekend.

9.2.1 Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat de totale reistijd wel langer is dan één uur, dan wordt er, na overleg en goedkeuring van de Contractant, € 2 per kwartier per begeleidingsmoment extra berekend.

9.2.2 De reiskosten zullen elke maand standaard gefactureerd worden conform het aantal afgenomen begeleidingsmomenten.

9.3 Contractant is aan Lisettes LesLokaal het tarief voor de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd.

9.3.1 Voor particulieren geschiedt de betaling alleen per iDeal

9.3.2 Contractant ontvangt een maandelijkse factuur. Op deze overzichtsfactuur staan de afgenomen dienst(en), de gewerkte uren, de maandelijkse urenbalans en eventueel extra afgenomen uren.

9.3.3 De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening factuur te zijn voldaan.

9.4 Indien er meer uur gewerkt is dan de in 9.4.1. besproken situatie worden de extra afgenomen uren achteraf extra in rekening gebracht.

9.5 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan Lisettes LesLokaal kenbaar te worden gemaakt, tenzij Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

9.6 Indien door onvoorziene langdurige afwezigheid van de Docent de maandelijkse uren niet gehaald worden, zullen deze uren achteraf in mindering worden gebracht.

9.6.1 Zulks ter beoordeling van Lisettes LesLokaal.

9.7 Indien de betaling, om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, of bij handmatige betaling niet binnen 14 dagen is voldaan, is Contractant in verzuim en wordt Contractant op de hoogte gesteld door middel van een eerste herinnering en het verzoek de betaling zelf te voldoen. Het verschuldigde bedrag dient dan binnen 7 dagen na dagtekening op de rekening van Lisettes LesLokaal bijgeschreven te zijn.

9.8 Is het openstaande bedrag niet binnen 7 dagen voldaan dan wordt contractant hiervan op de hoogte gesteld middels een tweede herinnering; de 14 dagen brief. Contractant wordt in deze tweede herinneringsmail op de hoogte gebracht dat Lisettes LesLokaal gemachtigd is om en per direct uitvoer te geven aan;

9.8.1 De hieraan verbonden (administratie)kosten ad € 12,50 van deze tweede herinnering zullen in rekening worden gebracht.

9.8.2 Dat wanneer er een derde herinneringsmail gestuurd moet worden er wederom € 12,50 in rekening zal worden gebracht.

9.8.3 Dat de Contractant is alsdan een rente verschuldigd van 2 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag

9.8.4 Dat alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van Lisettes LesLokaal op Contractant direct opeisbaar zijn

9.8.5 Indien Lisettes LesLokaal, na 14 dagen overgaat tot (gerechtelijke) invordering, en dat alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Contractant zijn.

9.9 Blijkt na betaling dat richting Contractant een onjuist bedrag gefactureerd en geïncasseerd is, dan heeft Contractant recht op het restitutie van het te veel betaalde bedrag.

9.10 Lisettes LesLokaal is gerechtigd de Tarieven 2 maal per jaar te wijzigen en zal Contractant hiervan minimaal een maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke kerst­ en zomervakantie de prijzen en voorwaarden opnieuw bekeken.

 

10 Vakanties en feestdagen

10.1 Gedurende de zomervakantie wordt de bijles en/of huiswerkbegeleiding tijdelijk gestopt.

10.1.2 In overleg met de Docent kan besloten worden dat de bijlessen wel worden gecontinueerd.

10.1.3 Eventueel niet opgemaakte uren dienen voor het einde van het schooljaar afgenomen te worden. Eventueel overgebleven uren kunnen niet meegenomen worden naar het volgende schooljaar of gerestitutioneerd worden. Deze komen dan te vervallen.

10.2 Tijdens alle korte vakanties (herfst–, kerst­, voorjaars–, meivakantie etc.) blijft Lisettes LesLokaal open en verwachten we dat de leerling de bijles en/of huiswerkbegeleiding volgt. De facturering loopt dan door.

10.2.1 In overleg met de Docent kan besloten worden dat de bijlessen tijdens de vakanties stop te zetten en deze voor of na deze vakantie ter vervanging extra in te zetten.

10.3 De volgende feestdagen is Lisettes LesLokaal voor huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining gesloten: Kerstdagen (2 dagen), Nieuwjaarsdag, Bevrijdingsdag en Koningsdag.

 

11 Ziekte en/of afwezigheid

11.1 Wanneer een Leerling langdurig ziek is en langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraakdagen (dagen waarop de leerling begeleiding van Lisettes LesLokaal zou krijgen), brengt Lisettes LesLokaal, op schriftelijk (per post of per mail) verzoek van de ouders, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. Het verzuim kan aannemelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

11.2 Er wordt vanuit gegaan dat Leerling na de ziekte periode wel weer van de diensten van Lisettes LesLokaal gebruik zal maken. Gebeurt dit niet dan geldt een opzegtermijn zoals omschreven in Artikel 1.8.

11.3 Contractant is gerechtigd geplande lessen direct bij de bijlesdocent af te zeggen of op een andere datum te plannen.

11.3.1 Gebeurt dit minder dan 24 uur voor de bijles, dan is de bijlesdocent gerechtigd om naast de opnieuw ingeplande bijles één lesuur in rekening te brengen.

11.3.2 Indien Contractant de bijles niet heeft afgezegd en de bijlesdocent wel naar de bijleslocatie is gereisd, dan is de bijlesdocent gerechtigd de gehele ingeplande tijd in rekening te brengen.

11.3.3 Indien de Contractant door ziekte, onmacht of andere omstandigheden gedwongen wordt een bijles af te zeggen, kan van betaling voor één lesuur of de gehele gemiste bijles afgeweken worden, zulks ter beoordeling van Lisettes LesLokaal.

 

12 Bijles

12.1 De minimale afname van bijles wordt onderling bepaald.

12.2 De minimale afname wordt overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

12.3 De Leerling mag tijdens een bijles een volgende afspraak, in overleg en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Docent, proberen te verzetten.

12.4 Wanneer er lesmateriaal vanuit Lisettes LesLokaal beschikbaar wordt gesteld dan dient de Contractant dit zelf te printen zodat dit beschikbaar is wanneer de eerstvolgende bijles plaatsvindt.

 

13 Overige afspraken/toevoegingen

13.1 Lisettes LesLokaal heeft ten alle tijden het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op nieuwe overeenkomsten is de meest recente versie van toepassing. Op reeds afgesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die ten tijden van het tot stand komen van deze overeenkomst golden als de meest recente.

13.2 Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.

13.3 Wanneer de Contractant wil dat de Docent gescreend wordt op zijn of haar gedrag, dan is dit mogelijk. Er kan dan een zogeheten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd worden. De kosten (ca. € 35,­)  hiervan worden aan Contractant in rekening gebracht.